INTERESARIUSZE

Strategia Odpowiedzialności Społecznej DB Schenker Logistics została przyjęta w roku 2010. Wobec wszystkich naszych interesariuszy działamy zgodnie z jej założeniami.

Do grona najważniejszych grup odbiorców naszych działań włączamy: klientów, pracowników, kluczowych dostawców – przewoźników i kurierów, przedstawicieli społeczności lokalnych oraz uczelnie i studentów.

Grupy te zostały zdefiniowane wiele lat temu, podczas procesu tworzenia Kodeksu Etycznego, regularnie dokonujemy ich przeglądu m.in. w procesie tworzenia strategii CSR, przygotowywania raportu czy podczas Samooceny EFQM.

 

PRACOWNICY

W DB Schenker Logistics wierzymy, że siłą dobrze funkcjonującej organizacji są przede wszystkim jej członkowie. Dlatego priorytetem jest dla nas dialog z pracownikami, budowa przyjaznego środowiska pracy oraz tworzenie kultury organizacyjnej opartej na przyjętych wartościach.
Prowadzimy stały dialog z naszymi pracownikami, w skład którego wchodzą:

 • coroczne badania satysfakcji, oceny roczne, Indeks Lidera;
 • regularne spotkania Grup Kierowniczych Oddziałów, Regionów, Spółki;
 • spotkania Prezesa z pracownikami;
 • spotkania Dyrektorów / Szefów oddziałów z pracownikami;
 • regularne spotkania tablicowe w ramach wdrażania kultury LEAN;
 • comiesięczna gazeta wewnętrzna „Teraz DB Schenker”;
 • intranet;
 • tablice ogłoszeń;
 • Księga Lwich Pomysłów;
 • tryb zgłaszania naruszeń zasad etycznych.

Kluczowe obszary poruszane przez pracowników to przede wszystkim kwestie organizacji pracy, wynagrodzenia i rozwoju.

KLIENCI

Oferujemy rozwiązania, które dostarczają wartości i pomagają naszym klientom odnosić sukcesy na ich rynkach. Naszej pracy towarzyszy idea osiągania korzyści i satysfakcji przez obie strony, przede wszystkim dostarczanie wysokiej jakości usług dostosowanych do potrzeb klienta[iv].
Budujemy długotrwałe relacje z klientem oparte na zaufaniu i jasnych zasadach współpracy. Spotykamy się z naszymi klientami regularnie i uważnie ich słuchamy[v].
Prowadzimy stały dialog z naszymi klientami, w skład którego wchodzą:

 • badania satysfakcji;
 • regularne spotkania;
 • eventy dla klientów;
 • kontakt telefoniczny i mailowy;
 • strona internetowa.

PRZEWOŹNICY I KURIERZY

schenker cytaty 2013 06 27 Piotr-Raj 2Budujemy i wzmacniamy partnerskie relacje z naszymi głównymi dostawcami – przewoźnikami i zatrudnianymi przez nich kurierami[vi]. Między innymi to ich praca wpływa na jakość świadczonych przez nas usług oraz wizerunek marki DB Schenker[vii]. Dlatego kładziemy nacisk na ciągłą komunikację z nimi. Mamy sieć Oddziałowych Koordynatorów ds. Współpracy z Przewoźnikami i Kurierami.

Prowadzimy stały dialog z naszymi przewoźnikami i kurierami, w skład którego wchodzą:

 • coroczne badania satysfakcji;
 • gazeta wewnętrzna również dla Przewoźników i Kurierów;
 • doroczna Konferencja dla Przewoźników;
 • liga Kierowców;
 • ranking Przewoźników Premium;
 • Akademia Przewoźnika Premium;
 • Akademia Kuriera Premium;
 • Mistrzostwa Eko-drivingu.

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez Przewoźników i Kurierów:

 • zarządzanie czasem pracy kierowców
 • oczekiwanie zwiększania obrotów oraz rozwoju firm przewozowych
 • proces rozpatrywania reklamacji i procedura odwoławcza

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE

interesariusze anna-grelaDbamy o dobre relacje z otoczeniem - społecznościami lokalnymi wokół naszych Oddziałów oraz organizacjami pozarządowymi. Zależy nam na opiniach interesariuszy na temat firmy, a także na współpracy będącej odpowiedzią na lokalne potrzeby[ix].

Prowadzimy stały dialog ze społecznościami lokalnymi, w skład którego wchodzą takie działania jak:

 • badania DB Schenker jako Preferowany Sąsiad (co dwa lata);
 • projekty wolontariackie na rzecz lokalnych społeczności (dwie edycje w roku);
 • spotkania, kontakt telefoniczny i mailowy;
 • strona internetowa firmy;
 • strona internetowa z Raportem Społecznym.

Kluczowe oczekiwania mieszkańców względem DB Schenker Logisitcs:

 • uczestnictwo w akcjach charytatywnych, dotacje
 • przestrzeganie zasad bezpiecznej i przepisowej jazdy przez kurierów
 • zapewnienie nowych miejsc pracy

STUDENCI

interesariusze studenci warcholW polu naszych zainteresowań pozostają również studenci szkół wyższych. Wspieramy inicjatywy, których celem jest zdobycie przez młodych ludzi praktycznej wiedzy oraz wykształcenia niezbędnego na konkurencyjnym rynku pracy.

W ramach naszych działań skierowanych do studentów prowadzimy:

 • zajęcia edukacyjne;
 • partnerstwo z uczelniami;
 • staże i praktyki;
 • udział w konferencjach, warsztatach;
 • dedykowana strona internetowa www.dbschenker-student.pl.

Kluczowe oczekiwania studentów, najczęściej pojawiające się wobec naszej organizacji to:

 • zapotrzebowanie na materiały informacyjne na temat firmy potrzebne do prac dyplomowych i zaliczeniowych, prezentacji i innych projektów na zajęcie
 • chęć odbycia praktyki, stażu w firmie
 • wsparcie w rozwijaniu praktycznych umiejętności, przydatnych na rynku pracy.

Prowadzimy partnerski dialog z naszymi Interesariuszami.