strategia pawel bulandastrategia

Jako część Grupy Deutsche Bahn, realizujemy globalną strategię zrównoważonego rozwoju DB2020, która składa się z trzech głównych filarów:

1. Ekonomia

Skupiamy uwagę na naszych klientach oraz jakości, ale także ciągłym rentownym wzroście firmy.

2. Społeczeństwo

Budujemy kulturę organizacyjną oraz zwiększamy satysfakcję pracowników.

3. Środowisko

Efektywnie zużywamy zasoby; redukujemy emisję CO2 oraz minimalizujemy poziom hałasu.

Ważnym elementem działalności DB Schenker Logistics jest wprowadzenie w życie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). W roku 2010 przyjęliśmy strategię w tym zakresie na lata 2011–2012. Jest ona ściśle zintegrowana z naszym biznesem i odnosi się do wszystkich interesariuszy.

kolo 2013 05 29

Główne obszary naszych działań CSR w DB Schenker Logistics to:

 • Odpowiedzialny łańcuch dostaw;
 • Preferowany pracodawca i sąsiad;
 • Zielona logistyka.

W 2012 roku uczestniczyliśmy w przygotowaniach dokumentu „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”, który także podpisaliśmy.

Podstawą rozwoju biznesu w DB Schenker Logistics są Plany Strategiczne. W 2010 roku został przyjęty Plan na lata 2011–2012. Jego kluczowym elementem jest wdrażanie w firmie kultury ciągłego doskonalenia LEAN, ściśle powiązanej z modelem zarządzania jakością EFQM.

Wynagrodzenia w naszej firmie zależą od wyników i stopnia realizowania strategii biznesowej, która ściśle zintegrowana jest ze strategią odpowiedzialności społecznej. Stopień realizacji celów organizacji ma wpływ na wynagrodzenie Prezesa, wyższej kadry kierowniczej, jak również innych pracowników.

 

 

CIĄGŁA ANALIZA OTOCZENIA I DZIAŁANIA ROZWOJOWE

Nasza kultura organizacyjna zakłada ciągły proces doskonalenia. Nie jest to możliwe bez zdobywania nowej wiedzy na podstawie nieustającego procesu monitorowania otoczenia, w którym funkcjonujemy. Ważne są dla nas opinie na temat naszej działalności wyrażane przez wszystkich interesariuszy. Dlatego też prowadzimy badania opinii najważniejszych grup interesariuszy, realizując cykliczne Badania Satysfakcji Klientów, Pracowników, Przewoźników i Kurierów.

Badamy również opinie społeczeństwa na temat naszej działalności i sprawdzamy oczekiwania społeczności lokalnych – sąsiadów naszych 17 terminali. Poprzez wielokierunkowy dialog możemy cyklicznie ewaluować przyjęty plan strategiczny i w razie zaistnienia takiej konieczności dostosowywać go do zmieniających się warunków zewnętrznych.

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

zarzadzanieryzykiem subdaWdrożyliśmy System Zarządzania Ryzykiem (zgodnie z niemiecką ustawą o kontroli i transparentności w przedsiębiorstwach - KonTraG). Naszym celem jest wczesne wykrycie sytuacji zagrażających funkcjonowaniu firmy. Pozwala to na szybką reakcję poprzez wprowadzenie działań minimalizujących zagrożenie.

System Zarządzania Ryzykiem to ciągły proces składający się z 4 podstawowych etapów:

 • identyfikacji ryzyka;
 • analizy i oceny ryzyka;
 • wdrożenia działań prewencyjnych i zapobiegawczych;
 • monitoringu i raportowania.

Główne grupy ryzyka, które stale monitorujemy, odnoszą się do:

 • procesów zachodzących na rynku;
 • konkurencji;
 • rozwoju biznesu;
 • produktów;
 • relacji z kontrahentami;
 • zarządzania zasobami;
 • warunkami pracy;
 • aspektów środowiskowych;
 • analizy potrzeb.