ocena-i-szkolenie-mencelOCENA I SZKOLENIE LIDERÓW

Jednym z kluczowych aspektów jest nacisk na rozwój kompetencji naszych liderów. Zależy nam na tym, by zarządzający pracownikami menadżerowie rozwijali swoje kompetencje przywódcze i mogli doskonalić swoje umiejętności zarządcze. Nie byłoby to możliwe bez jasnego systemu oceny, który wskazuje im aktualny poziom wiedzy i umiejętności oraz wyznacza obszary wymagające dalszego rozwoju.

INDEKS LIDERA

Indeks Lidera to narzędzie polityki personalnej, które kształtuje relacje pomiędzy pracownikami a ich przełożonymi. Równocześnie celem jego wprowadzenia jest podnoszenie jakości zarządzania ludźmi w firmie. W czasie trwania tego badania pracownicy mają okazję ocenić swoich przełożonych, udzielając im jednocześnie informacji zwrotnych na temat ich stylu zarządzania. Uważamy, że menedżerowie uzyskują w ten sposób niezbędną wiedzę pozwalającą im na modyfikację swoich kompetencji komunikacyjnych oraz lepsze dostosowanie metod kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji –  ludźmi – do aktualnych potrzeb firmy. Dla zapewnienia komfortu i anonimowości pracownikom, badanie przeprowadzamy we współpracy z firmą zewnętrzną. Dzięki takiemu podejściu, pracownicy chętnie uczestniczą w badaniu i stają się bardziej otwarci w wyrażaniu swoich opinii.

SZKOŁA LIDERÓW

Głównym celem tego programu jest dynamiczny rozwój firmy poprzez doskonalenie umiejętności i postaw przywódczych, jak również poszerzenie wiedzy nowej kadry kierowniczej. Program rozpoczyna się od sesji oceny kompetencji, tzw. Development Center, następnie liderzy podczas pięciu sesji szkoleniowych zdobywają wiedzę na temat motywowania pracowników i coachingu oraz dowiadują się jak delegować obowiązki, stawiać cele, kontrolować oraz oceniać swoich podwładnych. W trakcie trwania zajęć Szkoły Liderów uczestnicy realizują faktycznie wdrażane projekty, przygotowują case studies, a na końcowym etapie zdają egzamin z wiedzy o zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym. 

W edycjach programu w latach 2011 i 2012 wzięło udział po 10 osób.

SZKOŁA LIDERÓW 45+

W roku 2012 miała miejsce nietypowa edycja Szkoły Liderów. Do udziału w zajęciach zaprosiliśmy naszych doświadczonych menedżerów, aby wzmocnili swoje talenty w zakresie przywództwa. Inicjatywę tę podjęliśmy zgodnie z przyjętą w firmie filozofią zarządzania różnorodnością.

SZKOŁA MŁODYCH

Inicjatywa mająca na celu umożliwienie rozwoju kompetencji przywódczych młodych pracowników z wyższym wykształceniem. Wzorem do jego wprowadzenia był program „Young Schenker”, działający w DB Schenker w Holandii. Na program składa się pięć zjazdów szkoleniowych przeprowadzanych w dwóch turach. Program realizowany jest w zależności od potrzeb i aktualnego stanu naboru młodych pracowników. Ostatnia dotychczas edycja odbyła się w roku 2011 i wzięło w niej udział 16 młodych liderów.

WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Pośród celów, jakie stawiamy naszym liderom, jest także wprowadzenie w życie inicjatyw nakierowanych na aktywną współpracę ze społecznościami lokalnymi. Zgodnie z przyjętą w DB Schenker strategią, budujemy relację z naszymi najbliższymi interesariuszami poprzez zaangażowanie pracowników w wolontariat. Realizacja tych projektów pozwala liderom DB Schenker poszerzyć kompetencje oraz nabyć nowe umiejętności w okolicznościach odbiegających od standardowych sytuacji, z którymi stykają się na co dzień w pracy. Realizacja inicjatyw wolontariackich sprzyja również głębszej integracji pracowników oraz uczy ich skuteczności i odpowiedzialności.