compliance galinskaPOLITYKA COMPLIANCE

W naszej firmie mamy Politykę Compliance, czyli zgodności postępowania z regulacjami prawnymi. Znajomość i przestrzeganie prawa w postępowaniu wobec klientów, konkurencji, dostawców oraz w kontaktach wewnętrznych jest podstawą do stabilnego prowadzenia biznesu. Dotyczy to wszystkich szczebli Grupy DB na świecie. Zostały przygotowane szkolenia w systemie e-learning, dostępne na korporacyjnej platformie internetowej, aby pracownicy mogli zapoznać się z Polityką Compliance. 

Termin compliance obejmuje przestrzeganie przepisów prawa w odniesieniu do transakcji biznesowych.

Compliance w Grupie DB główny nacisk kładzie na zapobieganie:

  • korupcji - definiowanej jako nadużycie władzy w celu uzyskania korzyści prywatnych lub korporacyjnych albo na rzecz osób trzecich,
  • oszustwom,
  • naruszeniom umów umów, w tym powierniczych, popełnianym w procesie przedkładania ofert przez pracowników, podmioty stowarzyszone i inne strony zewnętrzne.

Zgodność z prawem to także stosowanie rozwiązań mających na celu zapobieganie przypadkom naruszenia prawa lub przepisów w trakcie działalności firmy, a także wykrywanie tego typu naruszeń. W tym celu, w drugiej połowie 2012 roku, stworzyliśmy Politykę Postępowania w Przypadku Naruszeń Norm Obowiązujących w Koncernie DB.

KODEKS ETYCZNY

Kodeks Etyczny, który stanowi zobowiązanie naszej firmy oraz pracowników i dostawców – przewoźników i kurierów do przestrzegania najważniejszych standardów etycznych, stworzyliśmy jeszcze w latach 90-tych, w oparciu o nasze wartości regulujące postępowanie firmy wobec pracowników, klientów, konkurencji, dostawców i środowiska. Ważną częścią Kodeksu są konkretne przykłady właściwych zachowań wobec interesariuszy i środowiska.

POSZANOWANIE GODNOŚCI

Dobro, bezpieczeństwo i poczucie godności pracowników jest bardzo ważne w naszej codziennej pracy. Dlatego prowadzimy politykę przeciwdziałania zjawiskom, które dezintegrują zespoły pracowników, stanowią zaprzeczenie idei poprawnego współdziałania, degradują poczucie wartości ludzkiej, a przez to stanowią naruszenie godności.

Polityka Poszanowania Godności w miejscu pracy jest uzupełnieniem Etyki – Kodeksu Postępowania (koncernowej polityki w zakresie compliance) oraz obowiązującego w naszej firmie Kodeksu Etycznego.
Uwzględniliśmy w tej Polityce zgłaszane uwagi i sugestie. Ten dokument, podobnie jak Kodeks Etyczny, był tworzony przez nas wszystkich i dla nas wszystkich.