SZKOLENIA I ROZWÓJ

Strategia DB Schenker Logistics zakłada dążenie do doskonałości. Nie byłoby to możliwe bez ciągłego rozwoju potencjału naszych pracowników. Z tego względu zapewniamy wszystkim członkom organizacji szereg szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Jesteśmy wyjątkowo dumni z dwóch cyklicznie realizowanych programów: Szkoła Liderów i Szkoła Młodych. Są to kompleksowe cykle kursów podnoszących kwalifikacje. Łączą one w sobie szkolenia z realizacją praktycznych projektów i intensywną pracą z przełożonymi.

W latach 2010 i 2011 zrealizowaliśmy również projekty szkoleniowo-doradcze w ramach programu „Strategia: Zachwycony Klient”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Łącznie przeprowadziliśmy ponad 350 szkoleń, na które uzyskaliśmy dotację na sumę 2 730 377 zł. Kwota ta w samym 2011 roku wyniosła 602 877,68 zł. W roku 2012 nie korzystaliśmy ze wsparcia finansowego od państwa ani od UE.

W roku 2011 liczba godzin szkoleniowych na pracownika etatowego wyniosła 19,81 h, a w roku 2012, kończącym program szkoleniowy wspierany przez Unię – 13,22 h. Nie prowadzimy ewidencji tego wskaźnika z podziałem na płeć, ani z uwzględnieniem struktury zatrudnienia.

Oprócz szkoleń nasi pracownicy zdobywają nowe doświadczenia i umiejętności m.in. poprzez:

 • pracę i praktyki w innych zespołach;
 • udział w grupach projektowych;
 • mentoring i coaching menedżerski;
 • udział w grupie doskonalącej EFQM;
 • zaangażowanie w budowanie kultury Lean;
 • zaangażowanie w wolontariat pracowniczy;
 • zaangażowanie we wdrażanie nowego pracownika (Opiekun nowego pracownika);
 • dofinansowanie nauki w szkole wyższej (studia lub studia podyplomowe);
 • dofinansowanie nauki języków obcych;
 • udział w konferencjach;
 • kursy certyfikujące;

SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH I ROZMÓW ROZWOJOWYCH

W DB Schenker Logistics pracujemy zespołowo i wierzymy, że ważną rolę w budowaniu kompetencji pełni również uczenie się od innych pracowników oraz możliwość skonfrontowania swojego sposobu pracy z innymi osobami. Informacje zwrotne, jakie pracownik może uzyskać od swoich kolegów i przełożonych, którzy na co dzień stykają się z naszą pracą, stanowią cenne źródło wiedzy i stają się podstawą do rozwoju zawodowego i osobistego.

Rozmowy Rozwojowe stanowią jedno z podstawowych narzędzi planowania kariery w DB Schenker Logisitcs. Są one przeprowadzane zawsze na początku roku, będąc okazją do rozliczenia celów, jakie zostały przed pracownikiem postawione i ustalenia nowych na kolejne 12 miesięcy. Integralną częścią rozmów jest ocena poprzedniego roku pracy, kiedy to możemy wspólnie przyjrzeć się sukcesom, jakie zatrudniony odniósł w minionym okresie i umiejętnościom jakie udało się zdobyć. Z drugiej strony analizowane są też obszary, które wymagają dalszej pracy, by lepiej realizować cele biznesowe DB Schenker Logistics.

W roku 2011 aż 84% zatrudnionych odbyło rozmowy rozwojowe (37% stanowiły kobiety, a 63% mężczyźni). W roku 2012 rozmowy rozwojowe przeprowadzone zostały również z 84% pracowników (31% stanowiły kobiety, mężczyźni zaś 68,1%).