DB SCHENKER LOGISTICS JAKO PRACODAWCA

Korzystne warunki pracy są jednym z kluczowych czynników, które pozwalają nam określać się mianem firmy dbającej o swoich pracowników. Gwarantujemy im nie tylko pracę w warunkach spełniających wymagania prawne, co uważamy za kryterium absolutnie niezbędne, ale dążymy do zapewnienia maksymalnego komfortu na wszystkich stanowiskach pracy. W drodze do doskonałości cenimy sobie również nieustanne podnoszenie satysfakcji zatrudnionych w firmie osób z wykonywanych zadań.

Kultura organizacyjna DB Schenker Logistics oparta jest o zasadę uczciwości i wzajemnego szacunku okazywaną wszystkim naszym interesariuszom. Zasada ta przekłada się bezpośrednio na pracę – cenimy sobie otwarty dialog oraz wzajemny szacunek ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności i różnorodności pracowników. Cieszymy się opinią preferowanego pracodawcy – zdobyliśmy II miejsce w branży logistycznej i transportowej w rankingu BCC & Antal International Najbardziej Pożądany Pracodawca 2012, oraz zajmujemy 43 pozycję w rankingu studentów Universum Top 100 Idealny Pracodawca 2012.

 

LIDER BEZPIECZNEJ PRACY

miejsc-pracy lider bartosiewicz

W lutym 2012 roku po raz trzeci otrzymaliśmy Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy, która nadawana jest firmom w uznaniu za wyniki w zakresie poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Karta ta została przyznana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Zmniejszyliśmy zagrożenia wypadkowe w DB Schenker Logistics; w roku 2011 wydarzyły się w naszej firmie 34 wypadki przy pracy, zaś w roku 2012 było ich 18. Wszystkie one zakwalifikowane zostały do kategorii wypadków lekkich.

POLITYKA POSZANOWANIA GODNOŚCI, ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ

miejscepracy pracownicy w liczbach mierzejewskaW naszej firmie dokładamy wszelkich starań, aby spełniać najwyższe standardy zawodowe i etyczne. W całej Grupie funkcjonuje polityka „compliance”, której podstawowym założeniem jest postępowanie zgodnie z regulacjami prawnymi. Jest to niezbędna podstawa do budowania miejsca pracy odpowiadającemu najwyższym standardom.

W marcu 2011 roku wprowadziliśmy Politykę Poszanowania Godności, której głównym celem jest utrzymanie warunków pracy wolnych od przemocy psychicznej, mobbingu, molestowania seksualnego i dyskryminacji. W rozwoju firmy zapewniamy wykorzystanie potencjału różnorodności. W latach 2011–2012 wpłynęły trzy wewnętrzne zgłoszenia dotyczące dyskryminacji, ale prowadzone postępowania wyjaśniające wykluczyły naruszenia zasad różnorodności.

Została zgłoszona także jedna sprawa sądowa z powództwa byłego pracownika o mobbing. Sprawa jest w trakcie postępowania.

 

Równość ze względu na płeć

W podejściu do spraw pracowniczych stawiamy na różnorodność. Dokładamy wszelkich starań, by nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi przejawiało się w pełnej równości pracowników, bez względu na ich płeć. Stawiając na równość, poziom płac uzależniamy jedynie od kompetencji, doświadczenia i zaangażowania w wykonywane obowiązki. Porównując płace kobiet i mężczyzn posługujemy się nowoczesnym wskaźnikiem CampaRatio (CR – iloraz wynagrodzenia konkretnego pracownika do mediany rynku w jego HGRL – HayGroup Ref Level), który jest lepszym porównaniem płac od porównania średnich płac w firmie dla kobiet i mężczyzn. Uwzględnia on bowiem istnienie struktury i hierarchii. Wskaźnik CR w 2012 roku dla kobiet wynosił 101,7% oraz 101,4% dla mężczyzn. Dane dotyczące wskaźnika podstawowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn według zajmowanego stanowiska są monitorowane od 2012 roku.

PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA

miejscepracy krzysztof przywaraW DB Schenker Logistics stwarzamy pracownikom możliwości rozwoju nie tylko ich kompetencji zawodowych. Zależy nam również na ich zdrowiu i dobrym samopoczuciu. Świadczenia dodatkowe zapewniane są pracownikom pełnoetatowym, jak również dostępne są dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin. W ramach działań prozdrowotnych zatrudnionym w DB Schenker Logistics oferowane jest dofinansowanie opieki medycznej oraz zajęć rekreacyjnych i sportowych. Co roku organizujemy dla naszych pracowników i kierowców 2 turnieje sportowe. Wydarzenia te cieszą się dużą popularnością – w turnieju piłkarskim bierze udział blisko połowa pracowników, zaś w narciarskim ponad 200 osób.

Opieka medyczna

Wszyscy pracownicy oraz ich najbliżsi mają możliwość korzystania z opieki medycznej w ośrodkach Medicover i placówkach współpracujących w całej Polsce. Z tej formy świadczeń na rzecz pracowników skorzystało 28% pracowników w roku 2011 oraz 32% w roku 2012.

Zajęcia sportowe

Dofinansowujemy program sportowo-rekreacyjny Multisport, umożliwiający korzystanie pracownikom z bogatej oferty rekreacji na terenie całej Polski. Tym samym, każdy z zatrudnionych w DB Schenker Logistics po przystąpieniu do programu może samodzielnie wybrać najbardziej atrakcyjne dla siebie zajęcia sportowe. Bardzo cieszymy się, że z roku na rok zwiększa się ilość pracowników, którzy dbają o kondycję fizyczną. Z dofinansowania zajęć sportowych, w ramach programu Multisport, w 2011 roku skorzystało 27% pracowników, a w 2012 liczba ta zwiększyła się o ponad dziesięć punktów procentowych, sięgając 37,5% zatrudnionych.

FUNDUSZ SOCJALNY

schenker cytaty 2013 07 04 gluszczW DB Schenker Logistics staramy się wspierać naszych pracowników również w sytuacjach pozazawodowych. Uruchomiony przez nas Fundusz Socjalny służy pomocą finansową i rzeczową przyznawaną osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Pieniądze z Funduszu przeznaczamy na dofinansowanie wypoczynku, pożyczki na remont mieszkania,  a w okresie świątecznym na bony lub dodatkowe środki finansowe. Świadczenia i ich wysokość uzależnione są od sytuacji materialnej pracownika, a decyzję o ich przyznaniu podejmuje niezależna Komisja Socjalna w każdej z lokalizacji firmy.

PRACOWNICY W LICZBACH

struktura zatrudnienia zmiana

W grudniu 2012 roku liczba współpracujących z nami kurierów wynosiła 3000.
Nie posiadamy umów zbiorowych z pracownikami.