dialog-michalecDIALOG I INNOWACYJNOŚĆ

Zapewnienie doskonałego serwisu logistycznego nie byłoby możliwe bez zaangażowania ludzi, którzy ten serwis dostarczają klientom.

W DB Schenker Logistics chcemy, aby nasi pracownicy brali pełną odpowiedzialność za powierzone im zadania, a przez to zyskiwali coraz większe zadowolenie z wykonywanej pracy. Poprawa satysfakcji pracowników jest istotną częścią strategii DB2020. Cały czas pozostajemy więc w dialogu z naszymi pracownikami, ich opinie są bardzo istotne.

Zainicjowanie jakiejkolwiek zmiany w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, nie jest możliwe bez solidnej podstawy, jaką jest badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników.

 

 

 

DIALOG Z PRACOWNIKAMI

Cyklicznie organizujemy anonimowe badania ankietowe, które umożliwiają wyrażenie pracownikom własnej opinii. Najważniejsze z nich to badania satysfakcji pracowników (w latach 2011 i 2012 przeprowadziliśmy łącznie 4 badania, po 2 w każdym roku) oraz Indeks Lidera. Celem obu badań jest wskazanie obszarów do poprawy, określenie oczekiwań pracowników oraz doskonalenie przywództwa w firmie. Wiarygodność i anonimowość badań zapewnia ich powierzenie renomowanym firmom badawczym. Przygotowane przez nie raporty pozwalają planować dalsze kroki, a równocześnie pomagają podjąć precyzyjne działania i zwiększyć zaangażowanie pracowników. Wyniki badań służą nam do zaplanowania wielu konkretnych rozwiązań na poziomie lokalnym i centralnym. Każda wypełniona ankieta jest bardzo ważna, a tylko wysoka frekwencja gwarantuje wiarygodność otrzymanych wyników i pozwala tworzyć raporty dla mniejszych zespołów.

Jesienią 2012 roku pracownicy DB Schenker Logistics w Polsce wzięli udział w globalnym badaniu satysfakcji pracowników Grupy DB. Prawie 300 000 pracowników z 45 krajów zostało poproszonych o wypowiedzenie swoich opinii na temat pracy w firmie. Badanie satysfakcji zostało przeprowadzone w 33 językach.
W badaniu satysfakcji pracowników, ankiety wypełniło:

  • w roku 2011 - 90% i 91 % (2 lokalne badania w ciągu roku);
  • w roku 2012 - 88% (globalne korporacyjne badanie) i 93 % (lokalne badanie).

W Polsce spośród wszystkich uczestników badania zdecydowana większość stwierdziła, że jest zadowolona z pracy w firmie DB Schenker; 86% odpowiedzi twierdzących w roku 2011 oraz 85% w roku 2012. Wynik ten uznajemy za bardzo dobry, aczkolwiek w myśl filozofii ciągłego doskonalenia, dążymy do zbliżenia tego wskaźnika do poziomu bliższego 100%.

INNOWACYJNOŚĆ, PROGRAM ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI

dialog i innowacyjnosc anna korbuszewska

Budując kulturę LEAN stawiamy na zaangażowanie wszystkich pracowników w doskonalenie organizacji i eliminowanie marnotrawstwa. Za pomocą elektronicznej platformy – Księga Lwich Pomysłów – każdy pracownik i kurier może zgłaszać pomysły na doskonalenie procesów i metod pracy. Pomysły mogą dotyczyć zarówno spraw lokalnych, jak i ogólnofirmowych.

Wdrożone pomysły muszą spełniać następujące kryteria:

  • zgodność ze strategią firmy;
  • pozytywny wpływ na obsługę klienta;
  • wymierne korzyści jakościowe;
  • efektywność kosztowa – pozytywna relacja kosztów do efektów.

W 2011 roku zgłoszonych zostało 3114 pomysłów, z czego wdrożonych 1424, w 2012 roku - 3680 zgłoszonych i 1939 wdrożonych.