struktura-nadzorcza-justyna-ksit

STRUKTURA NADZORCZA

Zgodnie z polskim Kodeksem spółek handlowych Schenker Sp. z o.o. posiada następujące organy: Zgromadzenie Wspólników, Radę Nadzorczą i Zarząd. Organem nadzorującym jest Rada Nadzorcza, a organem wykonawczym jednoosobowy Zarząd. W okresie raportowania skład Rady oraz Zarząd, stanowili wyłącznie mężczyźni w wieku powyżej 50 roku życia.

 

ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Większość kapitału zakładowego, bo aż 99,85% należy do spółki DB Polska Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (DBPH), a pozostałe 0,15% należy do 223 udziałowców – osób fizycznych. Do niedawna 10% udziałów należało do OY Schenker East Ab z siedzibą w Helsinkach. Spółka ta sprzedała swoje udziały DBPH 11 września 2012 r. Kapitał Schenker Sp. z o.o. jest pochodzenia polskiego, z uwagi na fakt, że DBPH jest spółką polską.

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza w Schenker Sp. z o.o. sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem organizacji, dlatego ogromną wagę przykłada się do wyboru jej członków. Wyboru dokonuje wspólnik posiadający minimum 80% udziałów, jedynie na podstawie struktury właścicielskiej oraz kwalifikacji poszczególnych kandydatów. W skład Rady wchodzi trzech członków: powoływanych na trzyletnią kadencję. W okresie raportowania byli to przedstawiciele regionu EAST DB Schenker: Przewodniczący RN GoranAberg – Dyrektor Regionu oraz jej członkowie: Mikael Dalenius – Dyrektor Finansowy Regionu i Ilkka Tirkkonen – Dyrektor IT Regionu. W tym składzie Rada pełni już swoją drugą kadencję, żaden z jej członków nie pobiera za swoją pracę wynagrodzenia, ani nie jest pracownikiem Schenker Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie jest dyrektorem zarządzającym. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany uchwałą Rady Nadzorczej. Funkcję Prezesa pełni Janusz Górski stanowiąc jednoosobowy Zarząd. Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Zgromadzenia Wspólników reprezentują Spółkę w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu.

Rada Nadzorcza działa w oparciu o Kodeks spółek handlowych, Umowę Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników, co gwarantuje m. in. uniknięcie konfliktu interesów. Członkowie Rady pracują na bieżąco (odbywając indywidualne spotkania, podejmując uchwały w trybie pisemnym-obiegowym, poprzez maile i telefony) i spotykają się na posiedzeniach zwoływanych minimum 2 razy w roku. W ich trakcie omawiane są i rozpatrywane istotne dla Spółki sprawy, dotyczące zarówno jej bieżącego funkcjonowania, jak i przyszłości. Rada wykorzystuje do zarządzania kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi oraz społecznymi wyniki audytów wewnętrznych, audytów kwartalnych firm doradczych, audytów procesowych. Zgromadzenie Wspólników raz w roku zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej i decyduje o udzieleniu absolutorium członkom Rady za poprzedni rok obrotowy. W firmie występują odpowiednie mechanizmy, pozwalające pracownikom i udziałowcom na składanie rekomendacji najwyższym władzom Spółki. Nie mają one postaci procedur, przyjęło się, że pracownik, udziałowiec zgłasza rekomendacje w formie pisemnej do Rady Nadzorczej za pośrednictwem Zarządu.