efqm milakeuropejska fundacja zarządzania jakością - efqm

Europejska Fundacja Zarządzania Jakością (EFQM ang. European Foundation for Quality Management) została założona w 1988 roku przez czternaście wiodących europejskich przedsiębiorstw. Fundacja EFQM promuje ideę partnerstwa, aby pomóc w upowszechnieniu najlepszych praktyk zarządzania.

Fundacja EFQM na podstawie doświadczeń najlepszych firm w swoich branżach opracowała kompleksowe narzędzie do zarządzania i doskonalenia organizacji – Model Doskonałości EFQM. Korzysta z niego ponad 30 tysięcy organizacji na świecie, niezależnie od sektora, rozmiaru, struktury lub dojrzałości. Model obejmuje wszystkie najważniejsze obszary funkcjonowania organizacji, w tym relacje ze społeczeństwem, a jego zastosowanie w codziennej działalności pozwala na bieżący monitoring działań organizacji na drodze do doskonałości. Proces doskonalenia umożliwia systematyczna samoocena, planowanie i wdrażanie działań doskonalących. Samoocena, w którą angażują się pracownicy ze wszystkich szczebli organizacji, uświadamia jej silne strony oraz pozwala na zidentyfikowanie obszarów, które należy usprawniać.

DB Schenker Logistics w Polsce od 2008 roku wykorzystuje model doskonałości EFQM. Jesteśmy pierwszą w kraju firmą z branży TSL, która w 2011 roku otrzymała wyróżnienie EFQM: Uznanie za doskonalenie na poziomie 5 gwiazdek.

MODEL DOSKONAŁOŚCI EFQM

wskazuje drogę, jaką organizacja powinna podążać, aby zapewnić sobie rozwój w dłuższej perspektywie;

 • pozwala na zaangażowanie w doskonalenie wszystkich pracowników;
 • znacząco wpływa na rozwój innowacyjności w firmie;
 • zwiększa poziom orientacji na klienta.

EFQM-granat

KRYTERIA MODELU DOSKONAŁOŚCI EFQM

Głównym założeniem modelu jest ustawiczna ocena zarówno potencjału firmy, jak i jej konkretnych wyników w obszarach współpracy z interesariuszami. Pięć z dziewięciu kryteriów Modelu określa się jako „Potencjał”, a cztery jako „Wyniki”. Kryteria „Potencjału” opisują konkretne podejścia do zarządzania organizacją w celu osiągnięcia jak najlepszych, zrównoważonych wyników. Kryteria „Wyników” opisują efekt końcowy stosowanych podejść, czyli konkretne rezultaty osiągane na przełomie ostatnich kilku lat. Tak więc „Wyniki” są efektem „Potencjału”, a „Potencjał” jest doskonalony przy wykorzystaniu informacji zwrotnych uzyskanych z pomiaru „Wyników”.

 • PRZYWÓDZTWO

Doskonałe organizacje mają liderów, którzy kształtują przyszłość i realizują zamierzenia pełniąc rolę wzorów do naśladowania w zakresie wartości i etyki. Wzbudzają zaufanie w każdych okolicznościach. Są elastyczni i sprawiają, że organizacja przewiduje i reaguje na zmiany w odpowiednim czasie, co zapewnia jej ciągły sukces.

 • STRATEGIA

Doskonałe organizacje wdrażają swoją misję i wizję poprzez opracowanie strategii skoncentrowanej na zainteresowanych stronach. Polityki, plany, cele i procesy są opracowywane i wdrażane w celu realizacji strategii.

 • PRACOWNICY

Doskonałe organizacje cenią swoich pracowników i tworzą kulturę, która umożliwia osiąganie celów organizacyjnych i osobistych we wzajemnie korzystny sposób. Organizacje te rozwijają kompetencje swoich pracowników i propagują zasady sprawiedliwości i równości. Dbają o swoich pracowników, komunikują się z nimi, wynagradzają ich i wyrażają im uznanie w sposób, który ich motywuje i sprawia, że pracownicy z zaangażowaniem wykorzystują swoje umiejętności i wiedzę dla dobra organizacji.

 • PARTNERSTWO I ZASOBY

Doskonałe organizacje planują i zarządzają swoimi relacjami z partnerami zewnętrznymi i dostawcami oraz zarządzają wewnętrznymi zasobami w celu wspierania realizacji strategii oraz polityk oraz zapewnienia efektywności procesów. Zapewniają również skuteczne zarządzanie swoim wpływem na środowisko i społeczeństwo.

 • PROCESY, PRODUKTY I USŁUGI

Doskonałe organizacje projektują, zarządzają i doskonalą procesy w celu generowania coraz większej wartości dla klientów i innych stron zainteresowanych.

 • KLIENCI - WYNIKI

Doskonałe organizacje w oparciu o potrzeby i oczekiwania klientów opracowują i uzgadniają zestaw wskaźników wyników działalności oraz odpowiednich rezultatów, aby określić czy strategia i wspierające ją polityki zostały pomyślnie wdrożone.

 • PRACOWNICY - WYNIKI

Doskonałe organizacje wyznaczają pracownikom jasne cele zgodne ze strategią firmy oraz stawiają na utrzymanie harmonijnych relacji z pracownikami wsłuchując się w ich oczekiwania oraz potrzeby.

 • SPOŁECZEŃSTWO - WYNIKI

Doskonałe organizacje opracowują zestaw wskaźników wyników działalności oraz odpowiednich rezultatów, aby określić czy strategia społeczna i ekologiczna oraz wspierające ją polityki zostały pomyślnie wdrożone. Segmentują także wyniki, aby zrozumieć potrzeby i oczekiwania określonych stron zainteresowanych w ramach społeczeństwa.

 • WYNIKI BIZNESOWE

Doskonałe organizacje w oparciu o potrzeby i oczekiwania kluczowych interesariuszy opracowują i uzgadniają jasne cele oraz zestawkluczowych wyników finansowych i pozafinansowych. Dobrze rozumieją powody i czynniki leżące u podstaw obserwowanych trendów oraz wpływ osiąganych wyników na inne wskaźniki i rezultaty działalności. Przewidują również przyszłe osiągnięcia i wyniki działalności.

KORZYŚCI STOSOWANIA MODELU EFQM

 • Identyfikacja mocnych stron oraz obszarów do poprawy
 • Zapewnienie skutecznej realizacji strategii organizacji
 • Usystematyzowanie, ukierunkowanie i zapewnienie efektywności procesu doskonalenia
 • Poprawa osiąganych wyników
 • Wzrost inicjatywy i kreatywności pracowników
 • Możliwość porównania z najlepszymi w Europie

PODSTAWOWE ZASADY DOSKONAŁOŚCI WEDŁUG EFQM

 • TWORZENIE WARTOŚCI DLA KLIENTA

Doskonałe organizacje konsekwentnie tworzą wartość dla klientów poprzez rozumienie, przewidywanie i spełnianie ich potrzeb i oczekiwań oraz wykorzystywanie wszelkich możliwości w tym zakresie.

 • KREOWANIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRZYSZŁOŚCI

Doskonałe organizacje mają pozytywny wpływ na otaczający je świat doskonaląc swoje wyniki i jednocześnie poprawiając warunki ekonomiczne, ekologiczne i społeczne w społecznościach, które są z nimi związane.

 • ROZWÓJ POTENCJAŁU ORGANIZACYJNEGO

Doskonałe organizacje wzmacniają swój potencjał efektywnie zarządzając zmianą wewnątrz i na zewnątrz granic organizacyjnych.

 • WYKORZYSTANIE KREATYWNOŚCI I INNOWACJI

Doskonałe organizacje tworzą coraz większą wartość i osiągają coraz lepsze wyniki poprzez ciągłe doskonalenie i systematyczne innowacje wprowadzane dzięki wykorzystaniu kreatywności zainteresowanych stron.

 • PRZYWÓDZTWO OPARTE NA WIZJI, INSPIRACJI I PRAWOŚCI

Doskonałe organizacje mają liderów, którzy kształtują przyszłość i realizują zamierzenia, pełniąc rolę wzorów do naśladowania pod względem wartości i etyki.

 • SPRAWNE ZARZĄDZANIE

Doskonałe organizacje są powszechnie znane ze swojej zdolność do identyfikowania i skutecznego reagowania na pojawiające się szanse i zagrożenia.

 • ODNOSZENIE SUKCESÓW DZIĘKI TALENTOM PRACOWNIKÓW

Doskonałe organizacje cenią swoich pracowników i tworzą kulturę upełnomocnienia, zapewniającą osiągnięcia celów zarówno organizacyjnych, jak i osobistych.

 • UTRZYMYWANIE DOSKONAŁYCH WYNIKÓW

Doskonałe organizacje trwale osiągają doskonałe wyniki, które spełniają zarówno krotko- jak i długookresowe potrzeby zainteresowanych stron, w kontekście ich otoczenia operacyjnego.

Źródło materiałów na temat EFQM i więcej informacji na stronie www.efqm.org